جشن نوروز يكي از دو جشن بزرگ سال و بدان سان كه گفته شد ايرانيان در اعصار كهن سال را به دو فصل گرم و سرد تقسيم مي كردند و فصل گرم يا تابستان هَمَ و فصل سرد زيمَ نام داشت.در آغاز نزد ايرانيان فصل سرما ۱۰ماه سال و فصل گرما تنها دو ماه را در بر مي گرفت اما در گذر زمان شايد با تغيي شرايط اقليمي يا گسترش كشاورزي و گله داري تابستان هفت ماه و زمستان پنج ماه را در بر گرفت.در آغاز هر يك از اين دو فصل جشني به نام جشن سال نو بر پا مي شد:نخست جشن آغاز فصل گرم و زماني كه گله ها را به چرا مي بردند و بعد جشن فصل سرد و زماني كه گله ها به آغل باز مي گشتند.

Happy new year
داده هاي تاريخي گوياي آن است كه به روزگار ساسانيان نوروز نه در آغاز فروردين بلكه همانند عيدهاي مسلمانان همراه با سال قمري در فصل هاي مختلف برگزار مي شد بدان سان كه در سال يازدهم هجرت كه مبدأ تاريخ يزدگردي و مقارن جلوس يزدگرد است نوروز در ۱۶ ژوئن يعني در اول تابستان برگزار شد و از ان تاريخ به بعد هر چهارسال يكروز عقب تر كشيده شد تا در سال ۳۹۲هجري به اول حمل و در ۴۶۷ هجري در بيست و سوم حوت يعني ۱۷ روز مانده به پايان زمستان برگزار شد و اين زماني بود كه جلال‌الدين ملك شاه ساجوقي(۴۶۵-۴۸۵)تفويم جديد جلالي را بنا نهاد و نوروز از آن پس در اول بهار كه هنگام نجومي تحويل آفتاب به برج حمل است قرار يافت.بدين سان كه هرچهارسال يكبار را ۳۶۶ روز محاسبه و پس از تكرار اين كار هر ۲۸ سال به جاي آن كه سال چهارم را۳۶۶روز محاسبه كنند ،در سال پنجم يعني آغاز سال سي و سوم اين كار را انجام دادند و از آن تاريخ سال خورشيدي ۳۶۵ روز و۵ساعت و ۴۸ دقيقه و ۴۶ ثانيه محاسبه مي شود.
نويسنده : حامد منوچهري كوشا


دسته ها :
X